ინტერესი

Interest

1. სუბიექტის მიმართება მისთვის მნიშვნელოვან ობიექტთან, დაკავშირებული მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებასთან, სარგებლობასთან. 2. სოციალური სუბიექტების რეალური მიზეზი, მიმართული განსაზღვრულ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისკენ, რაც უშუალო მისწრაფებების, მოტივების, იდეების და ა.შ. საფუძველია, განსაზღვრულია ამ სუბიექტების მდგომარეობითა და როლით საზოგადოებრივ ურთიერთობათა სისტემაში. ი. შეიძლება იყოს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სულიერი, ესთეტიკური, ეთიკური და სხვ.

კატეგორია: 
ავტორები: