შენატანი

Input

დანახარჯი ზოგჯერ ასევე გვხვდება როგორც შენატანი/ფსონი. პროდუქტის მისაღებად გამოყენებული რესურსები ან თავად რესურსთა ოდენობა (მაგალითად, თანამშრომელთა/სამუშაო დღეების რაოდენობა). ერთი საქმიანობის დანახარჯი შესაძლოა იყოს ადრე განხორციელებული საქმიანობის პროდუქტი.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა/წყაროები:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: