ინკრიმენტალიზმი

Incrementalism

ინკრიმენტალიზმი (მცირედი ცვლილება, ნაბიჯ-ნაბიჯ გაუმჯობესება) არის გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთი მეთოდთაგანი, რომელიც ოპტიმალური გადაწყვეტილების ძიების პროცესს აგებს გაცილებით მარტივად, ვიდრე ყოვლისმომცველი რაციონალიზმი. აღნიშნული მეთოდი ეფუძნება პრობლემის დაშლას ცალკეულ შემადგენელ ნაწილებად და ნაკლებადაა ორიენტირებული სტრატეგიული პრობლემატიკის გადაწყვეტისკენ. ინკრიმენტალიზმით ხდება ოპერაციონალური ხასიათის პრობლემების გადაწყვეტა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

 
ავტორები: