ზემოქმედება/ზეგავლენა

Impact

ტერმინი “ზემოქმედება” ხშირად “შედეგების” სინონიმად გამოიყენება. პროგრამა “წმინდა ზემოქმედება” ასახავს იმ შედეგებს, რომლებიც ნამდვილად მიეწერება მოცემულ პროგრამას. იგი არ მოიცავს პროგრამის გარეშე ფაქტორების ზემოქმედების შედეგებს და ფასდება პროგრამის შეფასების მეთოდებით. „ზემოქმედების ანალიზი“ გულისხმობს პროგრამის ან პოლიტიკის ინიციატივის გარემოზე ზემოქმედების შედეგების შეფასებას, ან აჩვენებს იმ სურათს, რა ხარისხით მოხდა აღნიშნული პროგრამების განხორციელებით სასურველი შედეგების მიღწევა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

 
ავტორები: