თანხმობის კრიტერიუმი

Goodness of Fit Test

არსებობს რამოდენიმე სახის თანხმობის კრიტერიუმი. ზოგიერთი მათგანი ამოწმებს ჰიპოთეზას რომ მოცემულ შერჩევას გააჩნია გარკვეული, კონკრეტული სახის განაწილება (შეიძლება იყოს როგორც სავსებით განსაზღვრული, ასევე ეკუთვნოდეს განაწილების ფუნქციათა გარკვეულ კლასს). სხვა ტიპის თანხმობის კრიტერიუმები ამოწმებენ ჰიპოთეზას ორი ან რამოდენიმე შერჩევის განაწილებების იდენტურობის შესახებ.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: