მიზნები და ამოცანები

Goals and Objectives

მიზნები და ამოცანები - ორივე ტერმინი გამოიყენება სამთავრობო პროგრამებითა და საქმიანობებით მომავალში მისაღწევი სასურველი და გაზომვადი შედეგების აღსაწერად. მიზნები, საერთოდ, ეხება ფართომასშტაბიან შედეგებს, რომელთა მიღწევას შეიძლება რამდენიმე წელი დასჭირდეს და გულისხმობდეს მრავალი ადამიანის მონაწილეობას, საქმიანობებს, პროცესებსა და შუალედურ მიღწევებს. ამოცანები უფრო განსაზღვრულ და სპეციფიკურ შედეგებს ეხება, რომლებიც ზუსტად იზომება (დრო, ღირებულება, რაოდენობა, ხარისხი) და რისი მიღწევაც უფრო მოკლე ვადებშია შესაძლებელი. ისინი ხშირად უფრო ფართომასშტაბიანი მიზნების მიღწევის შუალედურ ეტაპს წარმოადგენენ.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

 
ავტორები: