სიხშირე / ფარდობითი სიხშირე / დაგროვილი სიხშირე / დაგროვილი ფარდობითი სიხშირე

Frequency / Relative Frequency / Cumulative Relative Frequency

მონაცემთა სიმრავლის დასახასიათებლად პირველადი დამუშავების მიზნით გამოიყენება სიხშირეთა განაწილების ცხრილი. ქულის სიხშირე არის შერჩევაში ერთმანეთის ტოლი ქულების რაოდენობა.

მაგალითი: მოცემულ შერჩევაში 10, 11, 11,12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, ქულა 10-ის სიხშირეა 1; 11-ის - 2; 12-ის - 1; 13-ის - 3; ქულა 14-ის - 2. სიხშირე აღინიშნება f-ით (frequency). ქულის ფარდობითი სიხშირე rf =f/n მიიღება ქულის სიხშირის გაყოფით ქულათა საერთო რაოდენობაზე. ქულის სიხშირის პროცენტებში გამოსათვლელად ქულის ფარდობითი სიხშირე rf მრავლდება 100-ზე. ქულის დაგროვილი სიხშირის (cf) მისაღებად ამ ქულის სიხშირეს ემატება მასზე უფრო ნაკლები ყველა ქულის სიხშირე. მიღებული შედეგები მოცემულია ცხრილის სახით:

ქულა    თვლის შედეგი      f        rf        %f       cf       crf        c%f

  10             /                 1      1/10     10%     1      1/10       10%                                                       

  11           / /                 2      2/10     20%     3      3/10       30%

  12            /                  1      1/10     10%     4      4/10       40%

  13          / / /               3       3/10     30%     7      7/10      70%

  14         / / /                3       3/10     30%    10       1         100%      

 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: