სიხშირული განაწილება

Frequency Distribution

ცხრილი, რომელშიც მოცემულია შერჩევის ყველა განსხვავებული ელემენტის სიხშირე (რაოდენობა) და ფარდობითი სიშირე.

მაგალითი: 200 რესპონდენტის ერთ-ერთ კითხვაზე  გამოკითხვის შედეგები:

 

სრულიად

ვეთანხმები

ვეთანხმები

ვერ

გადამიწყვეტია

არ

ვეთანხმები

სრულიად არ

ვეთანხმები

სიხშირე

20

50

30

60

20

ფარდობითი

სიხშირე

20/180

50/180

30/180

60/180

20/180

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: