ფემინისტური სოციოლოგია

Feminist Socioloy

სოციოლოგიური თვალსაზრისები, რომლებიც სოციალურ მოვლენებს განიხილავს ქალთა თვალთახედვით და მათი პოზიციიდან. მას საფუძვლად სქესთა თანასწორობის თეორიები დაედო, რომლებიც ქალთა გათავისუფლებისა და სქესთა თანასწორობის იდეებს ქადაგებდა. ფ.ს–ის შეხედულებით, კლასიკურ სოციოლოგიაში გაბატონებულია უმართებულო ტენდენცია სოციალური პროცესების მამაკაცთა თვალთახედვით განხილვისა, შესაბამისად, ქალის როგორც საზოგადოების წევრის ტრადიციული შეუმჩნევლობა აისახა სოციოლოგიური მეცნიერების მდგომარეობაზეც. ფ.ს–ს ორი ძირითადი მიზანი აქვს: 1. სამართლიანობის აღდგენა და ქალთა პოზიციიდან საზოგადოების შესწავლა იმ წესთა მხილებით, რომელთა მეშვეობითაც მამაკაცები დომინირებენ სოციალურ ურთიერთობათა სისტემებში და ზღუდავენ ქალთა შესაძლებლობებს; 2. ტრადიციული სოციოლოგიის მიერ იგნორირებული თემის, კერძოდ, ქალთა ცხოვრების, მისი სამყაროს სერიოზულ სოციოლოგიურ საკვლევ საგნად ქცევა. არსებობს ფ.ს–ის მრავალგვარი მიმართულება: შავი, რადიკალური, ლიბერალური, მარქსისტული და სხვ.

კატეგორია: 
ავტორები: