გარეგანი ეფექტი

Externalities

გარეგანი ეფექტი არის ერთი პიროვნების ქმედების აუნაზღაურებელი გავლენა მეორის კეთილდღეობაზე.

***

გამოყენებული ლიტერატურა/წყაროები:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: