ექსპერიმენტული კვლევა

Experimental Research

ზედმიწევნით გაკონტროლებული კვლევა, რომელშიც მეცნიერი ახდენს ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი ცვლადის მანიპულირებას და აკვირდება, რა გავლენას ახდენს ეს დამოკიდებულ ცვლადზე.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: