ეგზოგამია

Exogamy

ჩვეულება, რომელიც კრძალავს ერთი და იმავე გვარის ან თემის წარმომადგენლებს შორის ქორწინებასა და ოჯახის შექმნას და დასაშვებად მიიჩნევს განსხვავებული ეთნიკური კუთვნილების მქონე პირებს შორის. ე. ყოველგვარ საზოგადოებაში გულისხმობს იმ ადამიანთა (უმეტესწილად სისხლით ნათესავთა) წრის შემომფარგვლელ წესებს, რომლებთან ქორწინება იკრძალება. ამგვარი შეზღუდვა ვრცელდება საკმაო დიაპაზონში – შედარებით მცირერიცხოვანი ჯგუფიდან მრავალრიცხოვან და მრავალგვარ ჯგუფამდე. ე–ის წარმოშობისა და ფუნქციის თაობაზე ერთიანი აზრი არ არსებობს. მეცნიერთა ნაწილისთვის ამ მოვლენას ბიოლოგიურ–გენეტიკური საფუძველი აქვს ინბრიდინგის (სისხლით ახლო ნათესავთა სექსუალური კავშირი) მძიმე შედეგების გამო; მეორენი მას სოციალური ფაქტორებით ხსნიან. ერთი მოსაზრებით, ე. ჯგუფებს შორის არსებულ დაპირისპირებათა შესუსტების საშუალებაა ქორწინებით დანათესავების გზით, რადგან ნაკლებ სავარაუდოა მტრული ქმედებების განხორციელება იმ ჯგუფის წინააღმდეგ, რომლის შემადგებლობაშიც მოწინააღმდეგე ჯგუფის წარმომადგენელიცაა; სხვა მოსაზრებით, ე. პირველყოფილთა ცხოვრებაში სოციალური ორგანიზაციის სტაბილურობის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რამდენადაც მამრთა შემთხვევითი სექსობრივი კავშირები და სექსუალური მეტოქეობა ძირგამომთხრელია ადამიანური ჯოგის ერთიანობისთვის. ეგზოგამიური ნათესაობის ერთ–ერთი მახასიათებელია მის წევრთა თანაბარუფლებიანობა.

კატეგორია: 
ავტორები: