შეფასების დიზაინი

Evaluation Design

შეფასების დიზაინი წარმოადგენს ლოგიკურ მოდელს, რომელიც გამოიყენება შეფასების შედეგების შესახებ დასკვნების გასაკეთებლად. შეფასების სქემის არჩევისას, შემფასებელმა იმავდროულად უნდა განსაზღვროს,  რა ტიპის ინფორმაცია უნდა ჩასწორდეს და რა სახის ანალიზს დაექვემდებაროს იგი.

***

გამოყენებული ლიტერატურა/წყაროები:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: