შეფასება

Evaluation

სოციალური კონტროლის ელემენტი: მოწონება-არმოწონება, რომელსაც ინდივიდი, ჯგუფი, ორგანიზაცია ან საზოგადოება გამოხატავს ინდივიდის მიმართ წარდგენილი მოთხოვნების შესრულების ან შეუსრულებლობის პასუხად. არსებითად, სოციალური კონტროლი იწყება სწორედ სოციალური პოზიციების ინდივიდუალური აქტების შ-იდან. ინდივიდის წინაშე საზოგადოების, როგორც ფაქტის არსებობა წარმოდგება, როგორც ინსტანცია, რომელიც მას უპირისპირდება. ინდივიდუალური მოქმედება, შედის რა სოციალურ სამყაროში, თავის განსაზღვრებას, შ-ს იღებს. მისი არსი, აზრი და მნიშვნელობა განისაზღვრება სოციალური მიზნებით. ინდივიდუალური აქტის მიერ სოციალური თვისების, სოციალური განსაზღვრულობის მიღება, მისი აზრისა და მნიშვნელობის შ. საზოგადოების მხრიდან, ამასთან ერთად არის საზოგადოების რეაქციის ფორმა ინდივიდუალურ აქტზე. შ-ზე არის დამოკიდებული ინდივიდუალური აქტების მომავალი ბედი, მათი განმეორება ან შეწყვეტა.

კატეგორია: 
ავტორები: