შედეგიანობა/ქმედუნარიანობა

Effectiveness

შედეგიანობა/ქმედუნარიანობა არის განსაზღვრული მასშტაბი, რომელსაც პროგრამები დასახული ამოცანებით ან შედეგებით აღწევენ. შედეგიანობა/ქმედუნარიანობა სახელმწიფო სექტორში ღირებულების გადახდილ თანხასთან შედარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. შესაძლებელია საქონლის ან მომსახურების ეკონომიკური და ეფექტიანი მიწოდება, მაგრამ დასახული ამოცანები თუ ვერ შესრულდება, მაშინ გამოყენებული რესურსების დიდი ნაწილი ფუჭად იქნება დაკარგული.

***

გამოყენებული ლიტერატურა/წყაროები:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: