აღმოსავლეთი-დასავლეთი

East - West

ცივი ომის პერიოდში არსებული დიქოტომია, ერთი მხრივ, ევროპისა და ამერიკის განვითარებულ კაპიტალისტურ ქვეყნებსა და, მეორე მხრივ, სოციალისტური ბანაკის - აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებისა და საბჭოთა კავშირს, აგრეთვე, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის. „დასავლეთის“ ბანაკს მიეკუთვნებოდნენ ნატოს სამხედრო ბლოკის ქვეყნები, იაპონია და მათი მომხრეები. „აღმოსავლეთის“ ბანაკში კი შედიოდნენ „ვარშავის ხელშეკრულების“ სახელმწიფოები. ა-დ-ის დაპირისპირების თემა ცივი ომის დასრულების შემდეგ ნაკლებად აქტუალურია.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: