ალბათური (დისკრეტული) განაწილება

Discrete Distribution

ცხრილი, რომელშიც მოცემულია რაიმე სიდიდის (შემთხვევითი ცვლადის) ყველა შესაძლო შედეგი და ამ შედეგების განხორციელების ალბათობები.

მაგალითი 1. გამოკითხვისას  ყველა შესაძლო პასუხი (შედეგი) და  სათანადო ალბათობები:


მიაქციეთ ყურადღება, რომ ალბათობების ჯამი უდრის ერთს: 0.1+0.25+0.15+0.3+0.2=1

ხშირად ალბათური დისკრეტული განაწილება (როგორც მოდელი) მოიცემა ფორმულის სახით.

მაგალითი №2.  ვაგორებთ 10 კამათელს, რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ „ექვსიანი“ არ იქნება არც ერთზე (k=0), იქნება ერთ კამათელზე (k=1), ორ კამათელზე (k=2) ,..., ცხრაზე (k=0), ყველა ათ კამათელზე (k=10)? ყველა ამ ალბათობას ვიპოვით შემდეგი ფორმულის გამოყენებით: Pn(k)=n!(n-k)!k!pk(1-p)n-k სადაც  6-ის ანუ  „წარმატების“ ალბათობაა p=16, „მარცხის“  არა 6 -ის ალბათობა 1-p=56, n=10,k=0,1,2,...,9,10. 

 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: