დისკრეტული მონაცემები

Discrete Data

დისკრეტული ცვლადის გაზომვის შედეგად მიღებული მონაცემები ანუ ისეთი ცვლადისა, რომელიც ღებულობს მხოლოდ ცალკეულ იზოლირებულ მნიშვნელობებს. ჩვეულებრივ, ასეთი მონაცემები რაიმეს თვლის შედეგად მიიღება. მაგალითად, ოჯახის წევრთა რაოდენობა, სტუდენტების რაოდენობა აუდიტორიაში, სასწრაფო დახმარების გამოძახებათა რაოდენობა და ა.შ.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: