სხვაობის ზღურბლი

Difference Threshold

უმცირესი ფიზიკური სხვაობა ორ გამღიზიანებელს შორის, რომლებიც ჯერ კიდევ შეიძლება გაცნობიერდეს, როგორც განსხვავებულები.

სხვაობის ზღურბლის გასაზომად გამოიყენება გამღიზიანებელთა წყვილი და დამკვირვებლებს ეკითხებიან, არის თუ არა ეს ორი გამღიზიანებელი ერთნაირი. სხვაობის ზღურბლი ოპერაციონალურად განისაზღვრება როგორც წერტილი, რომელზეც გამღიზიანებლები არიან გაცნობიერებული, როგორც განსხვავებულნი შემთხვევათა ნახევარში.

სხვაობის ზღურბლის პირველი მკვლევარი იყო ენრსტ ვებერი, რომელმაც აღმოაჩინა მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება: რაც დიდია სტანდარტული სიდიდე, მაგალთად, ხაზის სიგრძე, მით მეტი უნდა იყოს ის ნამატი ანუ სხვაობის ზღურბლი, რომელიც შესამჩნევი იქნება შემთხვევათა ნახევარში. 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, ზიმბარდო (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, მე-16 გამოცემა. თსუ, თბილისი.

კატეგორია: 
ავტორები: