განვითარების ასაკი

Developmental Age

ქრონოლოგიური ასაკი, რომლის დროსაც ბავშვების უმრავლესობა ფიზიკური და გონებრივი განვითარების გარკვეულ დონეს ავლენს.

ნორმატიული სტანდარტების საშუალებით ფსიქოლოგები ერთმანეთისგან გაიჯნავენ ქრონოლოგიურ ასაკს - პიროვნების დაბადებიდან გასული თვეებისა თუ წლების რაოდენობას და განვითარების ასაკს - ინდივიდის სოციალური, კოგნიტური, ფიზიკური და ემოციური ფუნქციონირების შეფასებას. ფიზიკური და გონებრივი განვითარების ნორმები უზრუნველყოფს სტანდარტულ ბაზისს, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი ხდება ინდივიდებისა და ჯგუფების ურთიერთშედარება. მაგალითად, თუ სამი წლის ბავშვი საშუალო ხუთი წლის ბავშვის მსგავსად მეტყველებს, ითვლება, რომ მეტყველების განვითარების მიხედვით ის ხუთი წლისაა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, ზიმბარდო (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, მე-16 გამოცემა. თსუ, თბილისი.

კატეგორია: 
ავტორები: