დაგროვილი სიხშირე (კუმულატა)

Cumulative Frequency

მოცემული x რიცხვისათვის დაგროვილი სიხშირე განისაზღვრება როგორც იმ მონაცემების სიხშირე, რომლებიც x-ზე  ნაკლებია ან მისი ტოლია.

მაგალითი: ოჯახის სულადობა სამცხე-ჯავახეთის სოფლებში 1998წ.

ოჯახის სულადობა        1     2      3     4     5      6      7  

სიხშირე                      10   20    13   11   24    11     0

დაგროვილი სიხშირე     10   30    43    54  78    89    89

 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: