ხარჯსარგებლის ანალიზი

Cost-Benefit Analysis

ანალიზის სახეობა, რომელიც მოიცავს ისეთი დანახარჯებისა და სარგებლის (მაგალითად, როგორებიცაა თავისუფალი დრო ან გარემოზე ზემოქმედება) ფულად ერთეულებში გამოსახვას, რომელთაც არ გააჩნიათ საბაზრო ღირებულება. ხარჯ-სარგებლის ანალიზი შედგება სამი ლოგიკური საფეხურისაგან: 1. ამოცანების დასახვა და მათი მიღწევის ალტერნატიული გზების განსაზღვრა; 2. ყოველი ალტერნატიული ჩარევით გამოწვეული ზრდადი ცვლილებების ანალიზი შესაბამისი ალტერნატივის არარსებობის წინააღმდეგ; 3. სხვადასხვა ალტერნატივის დანახარჯისა და სარგებლის შედარება.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: