ძალმოსილება

Consistency

ახასიათებს პოპულაციის პარამეტრის წერტილოვანი შეფასების ქცევას, როდესაც შერჩევის მოცულობა ძალიან იზრდება. ეს თვისება გამოითქმის ასე: როცა შერჩევის მოცულობა ძალიან დიდია სხვაობა შეფასებასა და  პარამეტრის ჭეშმარიტ მნიშვნელობას შორის დიდი ალბათობით უფრო და უფრო მცირდება.

ფორმალურად ეს ასე ჩაიწერება, θ*n არის უცნობი θ პარამეტრის ძალმოსილი შეფასება თუ ნებსმიერი მცირე ε>0 რიცხვისათვის P{θ*n-θ<ε}1 როცა n. მაგალითად, შერჩევითი საშუალო არის პოპულაციის საშუალოს ძალმოსილი შეფასება; შერჩევითი დისპერსია არის პოპულაციის დისპერსიის ძალმოსილი შეფასება.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: