ყოვლისმომცველი რაციონალიზმი

Comprehensive Rationalism

ყოვლისმომცველი რაციონალიზმი. გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთი მეთოდთაგანი, რომელიც ეფუძნება პრობლემის სიღმისეულ შესწავლსა და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლად იღებს რაციონალურ გადაანგარიშებას. აღნიშნული მეთოდი გამოიყენება სტრატეგიული პრობლემატიკის გადაწყვეტაში. მეთოდი, კლასიკური გაგებით, ფართოდაა გაკრიტიკებული საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრატორების მხრიდან მისი პრაქტიკული გამოყენების სირთულიდან გამომდინარე და ითვლება, რომ, საბოლოო ჯამში, აღნიშნული მიდგომა მაინც ინკრიმეტალიზმს ემსგავსება.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: