კომპროდარული ბურჟუაზია

Comprador Bourgeoisie

ეკონომიკურად ჩამორჩენილი ბურჟუაზიის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია უმთავრესად უცხოურ კაპიტალთან, კოლონიზატორებთან და დამოკიდებულია მასზე როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. შესაბამისად, იგი უცხოური პოლიტიკის გამტარებელია.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: