ბიუროკრატიული პოლიტიკა

Bureaucratic Politics

საგარეო პოლიტიკაში გადაწყვეტილების მიღების მოდელი, რომელიც უარყოფს ვარაუდს, რომ სახელმწიფო საერთაშორისო პოლიტიკაში უნიტარული მოქმედი პირია. ბ. პ-ის თეორიის მიხედვით, რომელიც გრემ ალისონმა ჩამოაყალიბა, მთავრობის ცალკეული წევრები საკუთარ უწყებრივ მიზნებს ესწრაფვიან და გადაწყვეტილებებს ამის საფუძველზე იღებენ. ამდენად, ბ. პ-ის მოდელი უარყოფს რაციონალობის ელემენტს საგარეო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. ალისონმა თავისი თეორიის დასაბუთებისათვი კუბის სარაკეტო კრიზისი გამოიყენა.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: