გადაღლის ეფექტი

Boredom Effect

სისტემატური ცვალებადობის წყარო. თუ ამოცანის შესრულება მოითხოვს დროის დიდ პერიოდს ან ბევრი ამოცანის შესრულებას, შესაძლებელია მოხდეს, ცდის პირის კონცენტრაციის ნაკლებობით გამოწვეული (გადაღლილობით), უარყოფითი გავლენა ცდის მიღებულ შედეგებზე.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: