ბინომური (ალბათური) განაწილება

Binomial Distribution

ალბათური დისკრეტული განაწილება (მოდელი), როცა  ცდის შედეგად ფიქსირდება მხოლოდ ორი ხდომილობა “წარმატება“ (1) და მისი საწინააღმდეგო „მარცხი“ (0). მაგალითად, კითხვაზე პასუხი „ კი“(1) ან „ არა“(0). ბინომური განაწილება არის წარმატებათა (1-ბის) რაოდენობების ალბათური განაწილება n დამოუკიდებელ ცდაში. განაწილების გრაფიკის ფორმა დამოკიდებულია n-ზე და წარმატების ალბათობაზე p-ზე. მაგალითად, თუ არჩევნებში მონაწილეობს ორი კანდიდატი და ალბათობა იმისა, რომ რესპონდენტი მისცემს ხმას პირველ კანდიდატს p=0.6 (წარმატების ალბათობა), ალბათობა კი იმისა, რომ ხმას მიიღებს კონკურენტი (მარცხი) - 0.4, ოთხი რესპონდენტის გამოკითხვისას წარმატებათა რიცხვის ბინომურ განაწილებას (თეორიულ მოდელს) ექნება შემდეგი სახე:

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: