საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობის სტანდარტი

Benchmarks

საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობის სტანდარტი წარმოადგენს მახასიათებელს, რომლის გაზომვაც შესაძლებელია და გამოიყენება, როგორც სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება შედარების გაკეთება. ის წარმოადგენს შესრულების დონის საზომს, რომლის მიზანია რეალურ შესრულებასთან შედარება. მას საუკეთესო პრაქტიკის საზომსაც უწოდებენ. თვითშეფასების დროს მახასიათებელი/ათვლის წერტილი საჭიროებს საჯარო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს დაესვას კითხვა: - რამდენად კარგები არიან? - რამდენად კარგები შეიძლება იყვნენ? - როგორ შეუძლიათ გახდნენ უკეთესები? - როგორ შეუძლიათ ისწავლონ სხვებისგან?

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: