საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობის განსაზღვრა

Benchmarking

წარმოადგენს ორგანიზაციების შედარებისა და მათი მოქმედებების გაუმჯობესებისთვის მუდმივ, სისტემატურ პროცესს შედეგების, მომსახურების და იმ ორგანიზაციების სამუშაოს შეფასებისთვის, რომლებიც აღიარებულნი არიან საუკეთესო პრაქტიკის მქონე ორგანიზაციებად. მახასიათებლის განსაზღვრა ორგანიზაციას აძლევს (პროგრამას, შედეგს და მომსახურებას) გარე და შიდა ათვლის წერტილს (წარმატების გაზომვა) და საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებს, რომლებსაც შეიძლება დაეფუძნოს ამ ორგანიზაციის პროცედურები და შეფასება.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.
ავტორები: