სვეტოვანი (მართკუთხედებიანი) დიაგრამა

Bar Chart

თვისებრივ მონაცემთა განაწილების გრაფიკული წარმოდგენა (კატეგორიული ცვლადებისათვის). მაგალითად, მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები კითხვაზე ”წახვალთ თუ არა არჩევნებზე”, შეიძლება, გრაფიკულად წარმოვადგინოთ სვეტოვანი დიაგრამის სახით. გრაფიკი გვიჩვენებს, რომ გამოკითხულთა 55% პასუხობს ”კი”, 35% - ”არა”, ხოლო 15% - ”ვერ  გადამიწყვეტია”.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: