საშუალო მნიშვნელობა

Average Value

გამოითვლება ყველა ინდივიდუალური მნიშვნელობის შეკრებითა და მიღებული ჯამის გაყოფით შემთხვევების თუ დაკვირვებების რიცხვზე. როგორც წესი, საშუალო მნიშვნელობას უპირატესობა ენიჭება ინტერვალური დონის გაზომვების დროს, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ზღვრული მნიშვნელობები გვაქვს, რომლებიც განაწილებას ამახინჯებენ.

კატეგორია: 
ავტორები: