პრემიერ-მინისტრი

Prime Minister

სახელმწიფოს პარლამენტური სისტემით მოწყობის შემთხვევაში აღმასრულებელი ხელისუფლების, მინისტრთა კაბინეტის მეათაური. ამ პოსტის მნიშვნელობა სახელმწიფოსათვის დამოკიდებულია ქვეყნის ინსტიტუციონალურ მოწყობაზე, მთავრობის პარტიულ შემადგენლობაზე და კონკრეტულ პოლიტიკურ ვითარებებზე. ქვეყნის ინსტიტუციონალურ ორგანიზაციაში, უპირველეს ყოვლისა, იგულისხმება ქვეყნის ტერიტორიული განაწილების შესაბამისი სახელისუფლებო სტრუქტურების განაწილება. მთავრობის პარტიულ შემადგენლობას მნიშვნელოვანი ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს პ–მ,-ის ხელისუფლებაზე მაშინ, თუ მთავრობა წარმოადგენს რამდენიმე ან თუნდაც ორი პარტიის კოალიციას. ისეთ ქვეყნებში, სადაც მთავრობა, როგორც წესი, კოალიციურია ხოლმე (ამგვარი ვითარება ტიპურია ნიდერლანდებისათის), პ–მ.-ს უწევს შიდასამთავრობო აზრთა სხვადასხვაობისა და დაპირისპირების მომრიგებლის ფუნქციის შესრულება. მიუხედავად იმისა, რომ პ–მ.-ის ხელისუფლება სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია, ყველგან დიდადაა დამოკიდებული პარლამენტის მხარდაჭერასა და საკუთარი პარტიის კონსოლიდაციაზე.

ავტორები: