პრევენციული შეზღუდვა

Preventive Restriction

ზოგადი დახასიათება კანონიერი ქმედებების გამოყენების აღსანიშნავად, რომელთაც მიმართავენ მოსალოდნელ მძიმე ქმედებათა აღსაკვეთად. პრევენციულ ღონისძიებათა შორის შეიძლება იყოს სასამართლო აკრძალვა, დეკლარაცია ან განჩინება. განჩინების წარდგენის შემთხვევაში აღმასრულებელ მხარეს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი, რომელსაც ის დაასაბუთებს. აკრძალვა, თავის მხრივ, წარმოადგენს პ. შ-ს, რომელიც ავალდებულებს კანონის დამრღვევ მხარეს, თავი შეიკავოს შემდგომი მსგავსი ქმედებებისაგან. დაბოლოს, დეკლარაცია შეიცავს უფლებათა განმარტებას ნებისმიერი შესაძლო დავის შემთხვევაში.

ავტორები: