პოლიტიკური რეჟიმი

Political Regime

იმ საშუალებების და მეთოდების ერთობლიობა, რომელსაც გაბატონებული სოციალური ფენა იყენებს საკუთარი ეკონომიკური და სოციალური დომინანტური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად. რეჟიმისათვის დამახასიათებელია ცხოვრების (შრომის, კვების, დასვენების) მკაცრი წესი. მმართველობის ამგვარი რეგლამენტაციის გამო „რეჟიმი“ ხშირად გამოიყენება ავტორიტარული ან ტოტალიტარული მმართველობის სისტემების, ან სულაც სამხედრო მმართველობის კონტექსტში, როგორც, ვთქვათ, ,,სამხედრო რეჟიმი“.

ავტორები: