პოლიტიკური ფსიქოლოგია

Political Psychology

პოლიტიკური კვლევების სპეციფიკური სფერო, რომელიც გულიხმობს ადამიანთა ჯგუფების პოლიტიკური განწყობის ჩამოყალიბების სპეციფიკას, სხვადასვა პოლიტიკურ სიტუაციებში ადამიანთა ქცევებისა და პოლიტიკურ ორგანიზაციებში პიროვნებათშორისი ურთიერთობების მორალურ-ფსიქოლოგიური მხარეების ანალიზს. ცალკე კვლევების სფეროდ გამოიყოფა საარჩევნო მასობრივი პ.ფ., იმ ფსიქოლოგიური ასპექტების ბუნება, რომელიც ძირითად როლს ასრულებს ამომრჩევლის გადაწყვეტილებაზე.

ავტორები: