პოლიტიკური პროცესი

Political Process

პოლიტიკური სუბიექტების (ინდივიდების, კლასების, ორგანიზაციების) ერთობლივი მოღვაწეობა, რომლის საშუალებითაც ხორციელდება საზოგადოების პოლიტიკური სისტემის შეცვლა და განვითარება. პ. პ-ში გამოიყოფა შემდეგი ეტაპები: პოლიტიკური სისტემებისა და ურთიერთობების ჩამოყალიბება და აღდგენა; პოლიტიკურ-აღმასრულებელი გადაწყვეტილებების მიღება; პოლიტიკურ მოვლენებზე დაკვირვება და მათ ფუნქციონირებაზე კონტროლი. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული ეს ეტაპი მჭიდროდაა დაკავშირებული დანარჩენებთან, ყოველი მათგანი ინარჩუნებს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკას.

ავტორები: