ექსპროპრიაცია

Expropriation

სახელმწიფოს მიერ საკუთრების იძულებითი ჩამორთმევა ან გასხვისება.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: