კონიუნქტურა

Conjuncture

პირობების ერთობლიობა, მდგომარეობა, გარკვეულ სფეროში კონკრეტული მომენტისათვის არსებული სიტუაცია, მაგალითად, პოლიტიკური კ., საერთაშორისო კ., ეკონომიკური კ. და სხვა.

ავტორები: