სამოქალაქო თავისუფლება

Civil Freedom

ლეგიტიმურ ქცევათა სისტემა, რაც გარანტირებული უნდა ჰქონდეს ადამიანს თავისი უფლებების დასაცავად როგორც სხვა კერძო პირების, ასევე სახელმწიფო ჩინოვნიკებისა და სასამართლოს მოხელეების ჩარევისაგან. ასეთი თავისუფლებების რიგს ქმნიან ისეთი კონკრეტული თავისუფლებები, როგორიცაა პოლიციის მიერ თვითნებური დაკავებისაგან დაცვა, სიტყვის, კრებების, ასოციაციებში გაერთიანების, გადაადგილების თავისუფლება, საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა და ა. შ. ს. თ–ებისათვის აუცილებელ სამართლებრივ საფუძველს საბოლოო ჯამში კონსტიტუცია იძლევა.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: